Aktuelle Lieferzeit: 1-6 Wochen

Recht van herroeping

Consumenten hebben het volgende recht van herroeping:

U kunt uw verklaring van overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen of deelzending van een bestelling in bezit heeft genomen.

Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u ons, de firma

espas GmbH
Graf-Haeseler-Str. 7-11
34134 Kassel

Tel.: 0561-574 63 90
Fax: 0561-574 63 99

info@espas.de
www.espas.de

middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) over uw beslissing, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt daarvoor ook ons herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Op aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

 

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen, die wij van u voor de verworven goederen hebben ontvangen, terug en vergoeden wij u de kosten van de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering. Deze terugbetaling zal onmiddellijk en uiterlijk, onder voorbehoud van de hieronder genoemde situaties, binnen veertien dagen volgen vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Voor de terugbetaling berekenen wij u in geen geval kosten. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt overlegd, dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat op het vroegste tijdstip plaatsvond.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd, aan ons terugzenden. Aan de termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. U dient de reguliere kosten van terugzending te dragen, ook wanneer de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde. Goederen, die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u tegen de prijs van de oorspronkelijk overeengekomen leveringskosten afgehaald.

U hoeft een eventuele waardevermindering van de goederen alleen te vergoeden, wanneer deze waardevermindering is terug te voeren op een ter controle van de aard, eigenschappen en werking van de goederen niet noodzakelijke omgang ermee.

 

Voorbeeld- / herroepingsformulier

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier gebruiken. In dit geval vult u het afgedrukte formulier in en zendt u het aan ons (bijv. per fax) terug)

 

Aan
espas GmbH, Graf-Haeseler-Straße 7-11, 34134 Kassel, Deutschland
Faxnummer: +49 (0)561/574 63 99, E-mailadres: info@espas.de

- Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) de door mij/ ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

 

- Besteld op (*) _________________________ / ontvangen op (*) _________________________

- Naam van de consument(en) ___________________________________________________

- Adres van de consument(en) _________________________________________________

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier) _______________________

- Datum __________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Viewed
Top