Aktuelle Lieferzeit: 1-6 Wochen

AV

Bij het bestellen via onze onlineshop bestaat het bestelproces uit in totaal vier stappen, die u ook in het bovenste gedeelte worden getoond.

In de eerste stap kiest u de gewenste goederen van espas GmbH uit. In de tweede stap voert u uw klantgegevens inclusief factuuradres en evt. afwijkend afleveradres in; neem daarbij ook de bepalingen inzake gegevensbescherming in acht. In de derde stap kiest u de gewenste betalingswijze. In de laatste stap heeft u de mogelijkheid de gegevens (bijv. naam, adres, betalingswijze, bestelde artikelen) nog een keer te controleren en evt. te corrigeren, voordat u uw bestelling door klikken op de desbetreffende knop verstuurt en daarmee de overeenkomst tussen u en espas GmbH tot stand komt.

 

Algemene Voorwaarden van espas GmbH

1. Fundamentele bepalingen / leveranciersidentificatie / object van de overeenkomst

1.1
Via de online-shop onder http://www.espas.de/ verkoopt

espas GmbH
Graf-Haeseler-Str. 9
D-34134 Kassel

Tel.: + 49 (0)561-574 63 90
Fax: + 49 (0)561-574 63 99
E-mail: info@espas.de

Handelsregister: Amtsgericht Kassel, handelsregisternr.: HRB13739
Btw-identificatienr.: DE 81 44 70 901

vertegenwoordigd door de directeur Holger Aukam.

speeltoestellen.

1.2
De volgende voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen espas GmbH (hierna genoemd: espas) en de klant, die via de online-shop van espas worden gesloten. Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, worden eigen voorwaarden van de klant geen onderdeel van de overeenkomst.

1.3
Klanten van espas kunnen zowel consument (§ 13 BGB) als ondernemer (§ 14 BGB) zijn.

1.3.1
Als consument in de zin van deze voorwaarden moet elke natuurlijke persoon worden beschouwd, die een transactie sluit voor een doel, dat noch tot zijn/haar commerciële, noch tot zijn/haar zelfstandige beroepsmatige activiteit kan worden gerekend.

1.3.2
Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is elke natuurlijke of rechtspersoon of ook juridische personenvennootschap, die bij het sluiten van een transactie handelt in de uitoefening van zijn/haar commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit.

 

1.4
Object van de overeenkomst is de verkoop van goederen

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst / taal van de overeenkomst

2.1
De binnen de onlineshop van espas vermelde producten en diensten zijn geen espas-bindend aanbod, maar een oproep aan de klant, een bindende offerte uit te brengen door het plaatsen van een bestelling.

2.2
Bij het kopen via de onlineshop worden de voor aankoop beoogde goederen in de „winkelwagen“ gelegd. Via de desbetreffende knop in de navigatiebalk kan de klant de „winkelwagen“ oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen. Na het oproepen van de pagina „Kassa“ en het invoeren van de persoonlijke gegevens, het factuuradres en eventueel het afwijkende afleveradres, evenals de betalings- en leveringsvoorwaarden, worden nogmaals alle gegevens weergegeven. Vóór het versturen van de bindende bestelling heeft de klant de mogelijkheid, alle gegevens nogmaals te controleren en indien nodig te wijzigen of de koop te annuleren. Pas met de bevestiging via de knop „Bestellen“ gaat de klant een bindende offerte aan. De ontvangst van de bestelling zal espas de klant onmiddellijk per e-mail bevestigen. Deze bevestiging is nog geen sluiten van een overeenkomst.

2.3
De acceptatie van de offerte en daarmee het sluiten van de overeenkomst vindt plaats door bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail) of door toezending van de goederen.

2.4
espas aanvaardt voor de in de onlineshop vermelde producten geen aanschafrisico en behoudt zich het recht voor om bij een verkeerde of incorrecte aanlevering door toeleveranciers zich van de verplichting tot het voldoen aan de koopovereenkomst te ontslaan. Bij niet-beschikbaarheid of in geval van slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen zal espas de klant onmiddellijk daarover informeren. espas betaalt in geval van terugtrekking een door de klant reeds geleverde tegenprestatie onmiddellijk aan de klant terug. Een verantwoordelijkheid van espas voor opzet of nalatigheid overeenkomstig de aansprakelijkheidsbepalingen conform punt 10 van deze AV blijft hierdoor onaangetast.

2.5
De overeenkomst is in de Duitse taal.

 

3. Opslag van de tekst van de overeenkomst

De tekst van de overeenkomst blijft voor de afhandeling van de koop na het sluiten van de overeenkomst opgeslagen; hij kan door de klant onder diens gegevens opnieuw op de website van de onlineshop worden opgeroepen. Aan de klant wordt door espas een ontvangst- en bestelbevestiging per e-mail met nadere informatie over de afhandeling van de koop gezonden. Via de printfunctie van de browser kan de website met de relevante gegevens van de overeenkomst gedurende het bestelproces worden geprint. Daarnaast deelt espas de klant de nodige gegevens van de overeenkomst in tekstvorm mede.

 

 

 

4. Prijzen; betalingsvoorwaarden

4.1
De als aankoopprijzen vermelde bedragen zijn zonder uitzondering eindprijzen en bevatten alle prijsbestanddelen inclusief btw. In sommige gevallen kunnen echter bij leveringen over de grens belastingen (bijv. in geval van een intracommunautaire verwerving) en/of heffingen (bijv. invoerrechten) gelden, die door de klant moeten worden betaald.

4.2
De aankoopprijzen zijn – voor zover niet uitdrukkelijk iets anders tussen espas en de klant is overeengekomen – exclusief vracht, porto en verzekering. Bij de verzending zijn daarom extra leverings- en verzendkosten verschuldigd; de hoogte van de extra leverings- en verzendkosten is afhankelijk van de in de onlineshop aangegeven specificaties.

4.3
espas deelt de klant in de onlineshop steeds mede, welke betalingsmogelijkheden concreet ter beschikking staan. De klant kiest uit de ter beschikking staande betalingsmethoden zelf de betalingswijze van zijn voorkeur.

 

4.4
Wanneer espas met de klant vooruitbetaling overeenkomt, verplicht de klant zich het (totaal-) bedrag uiterlijk tien dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling zonder aftrek te betalen. Wanneer dit niet binnen de genoemde termijn gebeurt wordt de klant zonder nadere verklaring in (betalings-) gebreke gesteld. Bij een overeengekomen levering onder rembours vindt de betaling bij levering plaats aan de vervoerder.

 

4.5
Een retentierecht kan de klant alleen uitoefenen, wanneer zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.

 

5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden; Overdracht van risico

5.1
espas zal de levering van de aangekochte artikelen – voor zover niets anders met de klant is overeengekomen – via de verzendopties aan het van de klant opgeslagen afleveradres uitvoeren.

5.2
Zelf afhalen door de klant is in principe mogelijk. espas deelt de klant in de onlineshop mee, onder welke voorwaarden dit kan worden gedaan.

5.3
espas voert de verzending van de aangekochte artikelen – tenzij er uitdrukkelijk op een kortere of langere leveringstermijn is gewezen – binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling uit, wanneer tussen espas en de klant vooruitbetaling is overeengekomen. espas voert de verzending van de aangekochte artikelen – tenzij er uitdrukkelijk op een kortere of langere leveringstermijn is gewezen –binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst uit, wanneer een levering van de goederen onder rembours is overeengekomen.

5.4.1
Het risico van toevallige vernietiging en toevallige verslechtering van de verkochte goederen gaat, voor zover de klant ondernemer is, met de overdracht van de goederen over op hemzelf of op een ontvangstgerechtigde persoon, bij een verzending van de aankoop daarentegen met de uitlevering van de goederen op een geschikte transportpersoon.

5.4.2
Voor zover de klant consument is, gaat het risico van toevallige vernietiging en toevallige verslechtering van de verkochte goederen pas met de overdracht van de goederen aan de consument over op deze consument; dus ook bij verzending van de aankoop.

5.4.3
Het risico van toevallige vernietiging en toevallige verslechtering van de verkochte goederen gaat ook dan op de klant over, wanneer de klant in gebreke van acceptatie komt.

 

Recht van herroeping

Consumenten hebben het volgende recht van herroeping:

U kunt uw verklaring van overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen of deelzending van een bestelling in bezit heeft genomen.

Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u ons, de firma

espas GmbH
Graf-Haeseler-Str. 7-11
34134 Kassel

Tel.: 0561-574 63 90
Fax: 0561-574 63 99

Info@espas.de
www.espas.de

middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) over uw beslissing, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt daarvoor ook het onderaan bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Op aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen, die wij van u voor de verworven goederen hebben ontvangen, terug en vergoeden wij u de kosten van de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering. Deze terugbetaling zal onmiddellijk en uiterlijk, onder voorbehoud van de hieronder genoemde situaties, binnen veertien dagen volgen vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Voor de terugbetaling berekenen wij u in geen geval kosten. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt overlegd, dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat op het vroegste tijdstip plaatsvond.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd, aan ons terugzenden. Aan de termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. U dient de reguliere kosten van terugzending te dragen, ook wanneer de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde. Goederen, die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u tegen de prijs van de oorspronkelijk overeengekomen leveringskosten afgehaald.

U hoeft een eventuele waardevermindering van de goederen alleen te vergoeden, wanneer deze waardevermindering is terug te voeren op een ter controle van de aard, eigenschappen en werking van de goederen niet noodzakelijke omgang ermee.

 

Voorbeeld- / herroepingsformulier

(wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier gebruiken. In dit geval vult u het afgedrukte formulier in en zendt u het aan ons (bijv. per fax) terug)

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*):

 

………………………………………………………………………………………………………

besteld op (*): ………………………………………………………………………… .

ontvangen op (*): …………………………………………………………………………

 

Adres van de consument:

…………………………………………………………………………… ..

…………………………………………………………………………… ..

…………………………………………………………………………… ..

 

Datum ……………………………………………………..…………………………….

Handtekening ……………………………………………………………………………..

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

 

 

7. Eigendomsvoorbehoud / retentierecht

7.1
Tot aan de volledige betaling door de klant behoudt espas zich het eigendom van de goederen voor.

7.2
Een retentierecht kan de klant alleen uitoefenen, voor zover het om vorderingen uit dezelfde overeenkomst gaat.

7.3
Indien de klant ondernemer is, geldt daarnaast het volgende:

7.3.1
Espas behoudt zich het eigendom van de goederen voor tot aan de volledige compensatie van alle vorderingen uit de lopende zakelijke betrekking. Vóór de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is verpanding of in onderpand geven niet toegestaan.

7.3.2
De klant kan de goederen volgens de correcte gang van zaken wederverkopen. Voor dit geval doet hij reeds nu afstand van alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag, die voortvloeien uit de wederverkoop, aan de subrogatie aannemende espas. De klant is voorts bevoegd de vordering te innen. Voor zover hij zijn betalingsverplichtingen niet correct nakomt, behoudt espas zich echter het recht voor de vordering zelf te innen.

7.3.3
Bij combinatie en vermenging van de voorbehouden goederen verwerft espas het mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte voorwerpen tot het tijdstip van verwerking.

7.3.4
Espas verplicht zich, de rechtens tot zijn beschikking staande onderpanden op verzoek van de klant vrij te geven, wanneer de realiseerbare waarde van de onderpanden van de aanbieder 10% hoger is dan de zeker te stellen vordering. De keuze van de vrij te geven onderpanden is aan de aanbieder.

 

8. Mededeling van transportschade

De klant zal espas in geval van transportschade naar beste vermogen ondersteunen, voor zover claims bij het betreffende transportbedrijf of de betreffende transportverzekering worden ingediend. Eventuele rechten en aanspraken van de klant, in het bijzonder diens rechten bij gebreken aan de goederen, blijven door de bepalingen van de punten 8.1. en 8.2. van deze AV onaangetast. Deze bevatten daarom ook geen vervaltermijn voor rechten van de klant conform punt 9. van deze AV.

 

Indien de klant ondernemer is, geldt daarnaast het volgende:

8.1
De klant is verplicht, de geleverde goederen te controleren. Bij uiterlijk zichtbare transportschade zal de klant voor het geval, dat de levering desondanks wordt aangenomen, bij het aannemen van de levering de schade op de desbetreffende vervoersdocumenten noteren en door de bezorger laten bevestigen; de verpakking moet in dit geval worden bewaard.

8.2
Wanneer het (gedeeltelijke) verlies of de beschadiging niet aan de buitenkant zichtbaar is, moet de klant dit binnen vijf dagen na constatering aan espas of binnen zeven dagen na constatering aan het transportbedrijf te kennen geven, om te waarborgen, dat eventuele claims op het transportbedrijf tijdig kunnen worden ingediend.

 

9. Garantierechten

9.1
Schade, die door onjuist gebruik of verkeerde behandeling van het artikel door de klant is ontstaan, valt niet onder de garantie.

9.2
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft de klant in geval van gebreken aan de geleverde goederen in principe als eerste recht op genoegdoening.

9.2.1
In dit verband hebben consumenten de keuze, of de genoegdoening door herstel of vervangende levering moet plaatsvinden. espas is echter gerechtigd tot weigering van de gekozen wijze van genoegdoening, wanneer dit alleen met onevenredig hoge kosten mogelijk is en de andere wijze van genoegdoening zonder noemenswaardige nadelen voor de consument is.

9.2.2
espas verleent aan ondernemers voor gebreken aan de goederen in eerste instantie naar eigen keuze garantie door herstel of vervangende levering.

9.3
De verjaringstermijn bij gebreken aan nieuwe goederen bedraagt voor de rechten van een consument twee jaar vanaf de levering van de goederen, voor de rechten van een ondernemer een jaar vanaf de levering van de goederen.

Wanneer een gebruikt artikel door een consument wordt gekocht, verjaren zijn garantieaanspraken een jaar nadat de goederen bij hem zijn afgeleverd.

Wanneer een gebruikt artikel door een ondernemer wordt gekocht, gelden er geen garantieaanspraken.

9.4
De hiervoor in punt 9.3 genoemde verjaringstermijnen en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, voor zover espas volgens punt 10 van deze AV aansprakelijk is of wanneer het om het zakelijk recht van een derde gaat, op grond waarvan de afgifte van de geleverde zaak verlangd worden kan.

9.5
De in de voorschriften van §§ 478, 479 BGB bepaalde verhaalsrechten van ondernemers blijven door de bepalingen van de punten 9.1. tot en met 9.4. van deze AV onaangetast.

9.6
Ondernemers moeten duidelijke waarneembare gebreken binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst van de goederen schriftelijk onder de hierboven vermelde contactgegevens melden; anders is de aanspraak op garantie uitgesloten. Om aan genoemde termijn te voldoen is tijdige verzending van de melding van het gebrek voldoende.

 

10. Aansprakelijkheidsbepalingen

10.1
espas is volgens de wettelijke bepalingen onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van schade aan het leven, aan het lichaam of aan de gezondheid, die op opzettelijk of nalatig plichtsverzuim berust evenals voor overige schade, die op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim evenals bedrog berust. Bovendien is espas onbeperkt aansprakelijk voor schade, die onder de aansprakelijkheid volgens dwingende wettelijke voorschriften, zoals de wet op de productaansprakelijkheid, valt, evenals in geval van overname van garanties.

10.2
espas is aansprakelijk voor schade, die niet door punt 10.1 wordt gedekt en die door gewone of lichte nalatigheid wordt veroorzaakt, voor zover deze nalatigheid de schending van verplichtingen van de overeenkomst betreft, waarvan de naleving essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving ervan de klant volgens de regels mag vertrouwen (zogenaamde kardinale plichten). De aansprakelijkheid van espas beperkt zich daarbij echter tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade.

10.3
espas is aansprakelijk in geval van licht nalatige schendingen van verplichtingen van de overeenkomst, die noch door punt 10.1, noch door punt 10.2 worden gedekt (zgn. niet-essentiële verplichtingen van de overeenkomst) tegenover consumenten, alleen in het geval, dat het om voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade gaat.

10.4
Verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

 

11. Privacy

Bij het aangaan, sluiten, afhandelen en ontbinden van een koopovereenkomst worden door espas gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen verzameld, opgeslagen en verwerkt.

11.2
Bij een bezoek aan het internetaanbod van espas worden het actuele door de klant onder zijn PC gebruikte IP-adres, de datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van zijn PC, evenals de door hem bekeken pagina's geregistreerd. Herleidingen tot persoonlijke gegevens zijn daarmee echter niet mogelijk voor espas en ook niet beoogd.

11.3
Persoonlijke gegevens, die de klant aan espas bijv. bij een bestelling of per e-mail mededeelt, worden alleen voor correspondentiedoeleinden met de klant en alleen voor het doel en de duur verwerkt, waarvoor de klant aan espas de gegevens ter beschikking heeft gesteld. espas geeft de gegevens alleen door aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit voor de levering van de goederen nodig is. Voor de afhandeling van betalingen geeft espas de betalingsgegevens van de klant door aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

11.4
espas verzekert u ervan, dat espas de persoonlijke gegevens van de klant verder niet aan derden doorgeeft, tenzij espas daartoe wettelijk verplicht is of de klant vooraf daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor zover espas voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocessen gebruik maakt van diensten van derden worden de bepalingen van de nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens nageleefd.

11.5
Persoonlijke gegevens, die espas via de website van espas zijn meegedeeld, worden slechts zo lang opgeslagen tot het doel is bereikt, waarvoor deze gegevens aan espas zijn toevertrouwd. Voor zover onder het handelsrecht en fiscaal recht bewaringstermijnen in acht genomen moeten worden, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

11.6
De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de opslag van zijn gegevens. In dit geval is espas verplicht in het kader van de wettelijke bepalingen zorg te dragen voor de verwijdering van de gegevens. De klant krijgt op verzoek zonder kosten informatie over alle persoonlijke gegevens, die espas over hem heeft opgeslagen.

11.7
Bij vragen over verzameling, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens kan de klant zich wenden tot het onderstaande adres van espas:

Espas GmbH
Graf-Haeseler-Str. 9
34134 Kassel

Tel.: + 49 (0)561-574 63 90
Fax: + 49 (0)561-574 63 99

E-mail: info@espas.de

 

12. Slotbepalingen

12.1
Het toepasselijk recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

12.2
De keuze van recht volgens punt 11.1 geldt bij consumenten, die de overeenkomst niet voor beroepsmatige of commerciële doeleinden sluiten, slechts in zoverre, wanneer de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen aan het recht van het land, waarin de consument woonachtig is, wordt onttrokken.

12.3
Niet van toepassing zijn de bepalingen van het verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten betreffende de internationale verkoop van goederen (Weens Kooprecht).

12.4
Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtszetel voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de vestigingsplaats van espas, voor zover de klant koopman, rechtspersoon van het openbaar recht of publiekrechtelijk investeringsfonds is. Indien een klant als ondernemer geen algemeen bevoegde rechtszetel in Duitsland heeft of de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de ondernemer op het tijdstip van indiening van de klacht niet bekend is, is de exclusieve bevoegde rechtszetel voor alle geschillen uit deze overeenkomst eveneens de vestigingsplaats van espas. De bevoegdheid van espas ook een beroep te doen op de rechtbank van een ander rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast.

 

Kassel, 14-12-2012

 

Informatie over online-geschillenbeslechting

Ter beslechting van geschillen inzake contractuele verplichtingen uit online afgesloten koop- of dienstverleningsovereenkomsten tussen consumenten en ondernemers heeft de EU-Commissie een online platform voor geschillenbeslechting (zgn. "OS-platform") voor alternatieve geschillenbeslechting in het leven geroepen. Het OS-platform is onder de volgende link te bereiken: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Laatst bekeken
Top